• واقعیت مجازی فناوریی است که در آن محیطی مجازی در جلوی چشمان کاربر قرار میگیرد و براساس حرکت سر و بدن آن محیط مجازی تعامل برقرار می کند. به عبارت دیگر هنگامی که یک فرد هدست واقعیت مجازی را بر روی سر خود نصب می کند، در جلوی چشمان خود محیطی را مشاهده می کند که براساس تغییر موقعیت بدنش تغییر می کند و ذهن انسان پس از مدتی می پذیرد که در یک محیط واقعی قرار گرفته است. 
  • از این فناوری در آموزش های مجازی خلبانان و همچنین انجام عمل جراحی به صورت مجازی استفاده می شود .
  • هسته فناور آرکا طب با بهره گیری از این فناوری به منظور کاهش هزینه نگه داری و تجهیز مراکز آموزشی و همچنین آموزش کامل انواع تجهیزات پزشکی برای کارآموزان رشته مهندسی پزشکی اقدام به توسعه این فناوری در زمینه تجهیزات پزشکی نموده است.